LightBlue - smart marketing solution.

středa 17. září 2008

Pravidla pro tvorbu a způsob prezentace

Zařazení vizuálních pomůcek do mluveného projevu zvažujeme při prezentaci poznatků, dat, grafů ..., které se obtížněji a zdlouhavěji komentují slovy. Chceme-li takto posluchače zaujmout, musí být vizuální zobrazení krátké, výstižné, jednoznačné a názorné. [Buchtová 2006, str. 129-138]

 1. Číselné diagramy: vyhýbáme se nepřehlednému nakupení dat. Velikost čísel volíme tak, aby je mohl přečíst posluchač v poslední řadě místnosti. Číslice píšeme silným fontem, je možné i barevné odlišení. Na jednom obrázku použijeme maximálně tři barvy.
 2. Textové zobrazení: Informaci podáváme maximálně na šesti řádcích pod sebou a ne více než šesti slovy v každé řádce. Píšeme heslovitě, v bodech, velikost písma volíme úměrně velikosti přednáškové místnosti, píšeme silným fontem.
 3. Znázornění číselných vztahů: Pro názornost a srozumitelnost mluveného porovnání - jednoduché nebo sloupcové grafy (porovnání v čase), součtové sloupcové bloky (podíl jednotlivých částí na celkovém množství), křivky a přímky (časový průběh), kruhový diagram (podíl na celku v procentech), atd.
Zásady při přednesu:
 1. Před vystoupením se vždy informujeme o způsobu fungování přístroje (PC + data projektor, zpětný projektor).
 2. Do řečového vystoupení nezařazujeme příliš mnoho vizuálních pomůcek a informací. Snižujeme tím účinnost a působivost projevu.
 3. Použijeme-li vizuální pomůcky, dbáme na neustálý kontakt s posluchači a interakci s nimi, neupřednostňujeme kontakt s pomůckami. Kontakt dáváme najevo svým postojem těla. Během celého vystoupení stojíme rameny směrem k posluchačům.
 4. Při zařazení vizuálních pomůcek do přednesu se řídíme těmito pravidly:
  • Vyžaduje-li určitý bod na obrazovce (promítacím plátně) delší vysvětlení bez potřeby dívat se na zobrazení, přístroj vypneme. Soustředíme tím pozornost posluchačů na náš výklad. K připraveným vstupům vizuálního zobrazení nemluvíme déle než 10min.
  • Další vizuálně zobrazenou informaci odkrýváme až tehdy potřebujeme-li ji ke svému výkladu.
  • Všechny informace, které jsme napsali na tabuli (flipchart) a nebudeme je již potřebovat, smažeme.
  • Použijeme-li ve svém vystoupení jako ukázku předmět, odkryjeme ho až v momentě, kdy se na něj odvoláváme. Pak ho skryjeme, abychom soustředili pozornost posluchačů na náš projev.
  • Předměty, písemné materiály (např. katalogy) nedáváme v průběhu řečového vystoupení kolovat posluchačům. V průběhu řeči na ne upozorníme a teprve na konci přednášky dáme možnost všem, aby si jej podrobněji prohlédli.

 5. Použijeme-li ke sledování například obrazového diagramu ukazovátka, držíme je v ruce, která je blíže k projekční ploše. Horní částí těla zůstáváme stále otočeni k posluchačům. S ukazovátkem si nehrajeme a pokud jej nepoužíváme, tak jej odložíme.
 6. Použijeme-li laserové ukazovátko, zapínáme jej až tehdy, upozorňujeme-li na důležité číselné nebo grafické vyjádření údajů.
Literatura:
Buchtová, B., Rétorika, Grada, Praha 2006, 1. vydání, 212 stran, ISBN 80-247-0868-X.

Žádné komentáře: